18/10/2018

Απόκτηση πιστοποιητικού πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας

Το πράσινο προφίλ της ενίσχυσε η εταιρία μας κάνοντας πράξη τη στρατηγική της για βιώσιμη ανάπτυξη μετά την απόκτηση του Πιστοποιητικού πράσινης λειτουργίας (Green Certificate), που μας χορήγησε ο πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας που συνεργαζόμαστε. Σύμφωνα με το Πιστοποιητικό αυτό επιβεβαιώνεται ότι το σύνολο της καταναλισκόμενης ενέργειας του εργοστασίου μας προέρχεται αποκλειστικά από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Η κίνηση αυτή έρχεται να ενισχύσει την περιβαλλοντική συνείδηση της εταιρίας μας με την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον που απορρέουν από την παραγωγή των προϊόντων μας με την ακόμα μεγαλύτερη μείωση του ενεργειακού μας αποτυπώματος.

Το πράσινο πιστοποιητικό βασίζεται στο Σύστημα Εγγυήσεων Προέλευσης (EΠ) που έχει σχεδιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εντάσσεται στο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 14001, που εφαρμόζουμε τα τελευταία 13 χρόνια με στόχο τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων.

ΛΗΨΕΙΣ
.PDF
Πιστοποιητικό προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ