ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Σταθερή ποιότητα σε κάθε μέτρο

Επιλέγοντας KOUVIDIS ο επαγγελματίας εγκαταστάτης μπορεί να νιώθει ασφάλεια για κάθε μέτρο σωλήνα που χρησιμοποιεί. Η τυποποίηση είναι βαθιά ριζωμένη στην φιλοσοφία μας και δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στην απόλυτη τήρηση της σχετικής νομοθεσίας.

Επιλέγουμε προσεκτικά τις Α’ ύλες των προϊόντων μας, ακολουθούμε πιστά τα ευρωπαϊκά πρότυπα παραγωγής και διενεργούμε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας ώστε να διασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα για όλα τα παραγόμενα προϊόντα μας.

  • ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
  • ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
  • ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
  • ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
  • ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
  • ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Νομοθεσία

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Κανονισμός πυροπροστασίας 364/2016/ΕΕ

Ο νέος κανονισμός πυροπροστασίας, που βρίσκεται σε ισχύ από τον Ιούλιο του 2018 (ΦΕΚ 80/Α/7-52018), ενσωματώνει τη νέα ταξινόμηση των καλωδίων ανάλογα με τη συμβολή τους στην εξάπλωση της πυρκαγιάς, την παραγωγή καπνού, φλεγόμενων σωματιδίων και σταγονιδίων σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές κλάσεις του προτύπου ΕΝ 13501.06 οι οποίες είναι υποχρεωτικές, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό δομικών προϊόντων 305/2011. Σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται ανά κατηγορία κτιρίου, η χρήση καλωδίων ελεύθερων αλογόνων στις οδεύσεις διαφυγής είναι υποχρεωτική σε χώρους συνάθροισης ή προσωρινής διαμονής κοινού (σχολεία, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, κλπ), αποθήκες, σταθμούς αυτοκινήτων, εμπορικά κτίρια και βιομηχανικούς χώρους.

Οδηγία χαμηλής τάσης 2014/35/ΕΕ (LVD)

H Ευρωπαϊκή Οδηγία χαμηλής τάσης LVD αφορά το ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσης (50 και 1000 V για το εναλλασσόμενο ρεύμα και μεταξύ 75 και 1500 V για το συνεχές ρεύμα). Το ηλεκτρολογικό υλικό μπορεί να διατεθεί στην αγορά εφόσον έχει κατασκευαστεί βάσει των προδιαγραφών ασφαλείας που ορίζει η LVD και έχει εγκατασταθεί ορθά στα κατάλληλα πεδία εφαρμογής έτσι ώστε να μην θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των προσώπων, των κατοικίδιων ζώων ή των αγαθών.

Τα ηλεκτρολογικά προϊόντα θεωρούνται ότι συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας της LVD όταν κατασκευάζονται σύμφωνα με τα εναρμονισμένα πρότυπα ή τις διατάξεις περί ασφαλείας της Διεθνούς Επιτροπής κανονισμών Εγκρίσεως ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού (CEE) ή της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC).

Για την τοποθέτηση τους στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να φέρουν την σήμανση πιστότητας CE, ενώ ο κατασκευαστής τους πρέπει να διατηρεί τους αντίστοιχους τεχνικούς φάκελους και τις δηλώσεις συμμόρφωσης αυτών. Όταν το ηλεκτρολογικό υλικό καλύπτεται και από άλλες Οδηγίες, πέρα της LVD, οι οποίες απαιτούν την σήμανση πιστότητας CE, τότε η σήμανση CE υποδηλώνει την πλήρη συμμόρφωση του προϊόντος προς τις διατάξεις των Οδηγιών αυτών.

Στην Εφημερίδα της Ελληνικής Κυβέρνησης ΦΕΚ1425Β και ΦΕΚ 1426Β γίνεται η σχετική προσαρμογή της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας στην ελληνική νομοθεσία.

Η KOUVIDIS ήταν η πρώτη ελληνική εταιρία που υιοθέτησε τη σήμανση CE σε όλα της τα προϊόντα στην ελληνική αγορά στις αρχές του 1990.

Κανονισμός για τη χρήση επικίνδυνων ουσιών 2011/65/ΕΕ (RoHS)

Η οδηγία RoHS 1 (2002/95/ΕΚ) που αφορά τον περιορισμό χρήσης επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό υιοθετήθηκε το Φεβρουάριο του 2003 από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόστηκε με τη μορφή νομοθεσίας την 1η Ιουλίου 2006 σε όλα τα κράτη-μέλη. Η οδηγία RoHS 2, πλέον κανονισμός, δημοσιεύτηκε την 1η Ιουλίου 2011 με στόχο την αύξηση των ηλεκτρικών αποβλήτων που υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία και τη μείωση του όγκου που προορίζεται για αποκομιδή. Επίσης βασικό μέλημα της είναι η μείωση των διοικητικών φορτίων και η διασφάλιση της συνοχής με νεότερες πολιτικές που καλύπτουν θέματα όπως η χρήση χημικών, το νομοθετικό πλαίσιο εμπορίας εντός της ΕΕ, κ.α.

Ο κύριος στόχος της Οδηγίας RoHS είναι η απαγόρευση στους κατασκευαστές και διανομείς των κρατών μελών να παράγουν ή να πωλούν προϊόντα ή εξαρτήματα που περιέχουν οποιαδήποτε από τις ακόλουθες έξι απαγορευμένες ουσίες: Μόλυβδο  (Pb), Υδράργυρο (Hg), Κάδμιο (Cd), Εξασθενές χρώμιο (Cr (VI)), Πολυβρωμοδιφαινύλια (PBB), Πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες (PBDE).

Η Οδηγία RoHS 3 (2015/863/ΕΕ) έρχεται να προσθέσει την Κατηγορία 11 (περιλαμβάνει όλον τον ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό που δεν καλύπτεται από τις υπόλοιπες κατηγορίες) καθώς και τέσσερις νέες απαγορευμένες ουσίες φθαλικών ενώσεων: Φθαλικο δις – (2-αιθυλεξύλιο (DEHP), Φθαλικό βενζύλιο βουτύλιο (BBP), Φθαλικό διβουτύλιο (DBP), Φθαλικό διισοβουτύλιο (DIBP).

Οι παραπάνω δέκα ουσίες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ή να περιέχονται σε ποσότητα μεγαλύτερη από τα επιτρεπτά όρια που ορίζει η Οδηγία.

Η KOUVIDIS έχει υιοθετήσει τον κανονισμό RoHS από το 2006, χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες ελεύθερες βαρέων μετάλλων σε όλα τα προϊόντα της.

Κανονισμός REACH ΕΚ/1907/2006

Ο κανονισμός REACH ΕΚ/1907/2006 αφορά την καταχώρηση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση των χημικών προϊόντων και για τους περιορισμούς που επιβάλλονται σε αυτά. Τέθηκε σε ισχύ την 2η Ιουνίου το 2007 και κατά κύριο λόγο βελτιώνει και απλουστεύει το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα.

Βασικός στόχος του κανονισμού είναι η ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων αξιολόγησης για την βελτίωση της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος από τους κινδύνους που μπορούν να εγκυμονούν τα χημικά προϊόντα και οι χημικές ουσίες.

Όλοι οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς χημικών προϊόντων οφείλουν να προσδιορίζουν και να διαχειρίζονται αναλόγως τους κινδύνους που εγκυμονούν στις ουσίες που παράγουν και διαθέτουν στην αγορά.

Η  KOUVIDIS, είναι  πλήρως συμμορφούμενη με  τον  κανονισμό REACH από το 2011, σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας προϊόντα για ηλεκτρολογικές εφαρμογές, τα οποία, όταν χρησιμοποιούνται εντός των προδιαγραφών τους, δεν απελευθερώνουν βλαβερές ουσίες.

.PDF
Δήλωση Συμμόρφωσης με Κανονισμό REACH

Κανονισμός χρήσης βιοκτόνων ΕΕ/528/2012

Η Οδηγία 98/8/ΕΚ (BPD) για τα βιοκτόνα εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1998 και τέθηκε σε ισχύ στις 14 Μαΐου 2000 με στόχο την εναρμόνιση της ευρωπαϊκής αγοράς με τα βιοκτόνα προϊόντα και τις δραστικές τους ουσίες, την παροχή ενός υψηλού επιπέδου προστασίας απέναντι στους ανθρώπους, τα ζώα και το περιβάλλον μέσω της καλύτερης αξιολόγησης των κινδύνων και την εξασφάλιση ότι τα προϊόντα αυτά είναι αρκετά αποτελεσματικά για τη λειτουργία τους.

Από  την  1η  Σεπτέμβρη του  2013 η  οδηγία 98/8/Εκ  έχει  γίνει κανονισμός με  αριθ. 528/2012 προκειμένου να  εναρμονίσει τις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να απλοποιήσει την αδειοδότηση και την έγκριση δραστικών ουσιών και να θεσπίσει προθεσμίες για τις  αξιολογήσεις, τις γνωμοδοτήσεις και τη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο κρατών μελών. Ο κανονισμός εφαρμόζεται σε 23 διαφορετικούς τύπους προϊόντων που σχετίζονται με βιομηχανίες υποδημάτων, δερμάτινων ειδών και ανθρώπινης υγιεινής που αφορούν κλωστές, δέρματα, καουτσούκ, και πολυμερών υλικών.

Τα βιοκτόνα προϊόντα είναι οποιεσδήποτε χημικές ουσίες που προορίζονται για τον έλεγχο ανεπιθύμητων οργανισμών και την πρόληψη της δράσης επιβλαβών οργανισμών όπως έντομα, βακτήρια, ιούς και μύκητες.

Το σύστημα σωλήνων με αντιμικροβιακή τεχνολογία MEDISOL AM – MEDIFLEX AM της KOUVIDIS, είναι πλήρως συμμορφούμενο με την BPD οδηγία.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

EN 50642

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 50642 καθορίζει τις μεθόδους δοκιμών για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας των αλογόνων στα αποτελούμενα μέρη των συστημάτων διαχείρισης καλωδίων ή άλλων προϊόντων κατασκευασμένων από πολυμερές υλικό. Ο καθορισμός ενός προϊόντος ως ελεύθερο αλογόνων, γίνεται μέσω του προσδιορισμού της ποσότητας των αλογονούχων ενώσεων που εκλύονται κατά την καύση του.

EN 61386.01

Το συγκεκριμένο  βασικό  πρότυπο  προδιαγράφει τις απαιτήσεις και δοκιμές για συστήματα σωλήνων,   συμπεριλαμβανομένων  των  σωλήνων και των εξαρτημάτων σωλήνων, για την προστασία και τη διευθέτηση μονωμένων αγωγών ή/και καλωδίων σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ή σε συστήματα επικοινωνίας μέχρι 1000V εναλλασσόμενης τάσης ή/και 1500V συνεχούς τάσης. Το πρότυπο εφαρμόζεται σε μεταλλικά, μη μεταλλικά και σύνθετα συστήματα σωλήνων, συμπεριλαμβανομένων και κοχλιοτετμημένων ή μη κοχλιοτετμημένων εισόδων, οι οποίες τερματίζουν το σύστημα. Το πρότυπο δεν εφαρμόζεται σε περιβλήματα και συνδετικά κουτιά που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΕΝ 60670.

EN 61386.21

Το μέρος  2-1  προδιαγράφει  τις ειδικές  απαιτήσεις για συστήματα άκαμπτων σωλήνων. Ως άκαμπτος σωλήνας ορίζεται ο σωλήνας ο οποίος δεν μπορεί να καμφθεί, ή μπορεί να καμφθεί μόνο με τη βοήθεια μηχανικών μέσων και με ειδική ή χωρίς ειδική κατεργασία.

EN 61386.22

Το μέρος 2-2 προδιαγράφει τις ειδικές απαιτήσεις για συστήματα διαμορφώσιμων σωλήνων. Ως διαμορφώσιμος ορίζεται ο σωλήνας ο οποίος μπορεί να καμφθεί με το χέρι με την εφαρμογή συνηθισμένης δύναμης και που δεν προορίζεται για συχνή κάμψη.

EN 61386-24

Το πρότυπο  αυτό προδιαγράφει  τις απαιτήσεις και  δοκιμές που  απαιτούνται για  συστήματα σωλήνων για υπόγεια δίκτυα, περιλαμβανομένων σωλήνων και εξαρτημάτων σωλήνων για την προστασία και τη διευθέτηση μονωμένων αγωγών ή/και καλωδίων σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή σε συστήματα επικοινωνίας.

EN 61034-1

Το πρότυπο αυτό μετράει την πυκνότητα του καπνού που εκλύεται από την καύση των καλωδίων που καίγονται κάτω από καθορισμένες συνθήκες.  Το  πρότυπο  περιέχει  τις απαιτούμενες προδιαγραφές  καθώς και τη διαδικασία διεξαγωγής δοκιμών.  Η πυκνότητα  του εκλυόμενου καπνού, μετά την καύση, έχει άμεσο αντίκτυπο στο  βαθμό  δυσκολίας της  εκκένωσης ενός κλειστού χώρου.

EN 60670-1

Το  πρότυπο  εφαρμόζεται σε  κουτιά  ή  μέρη κουτιών ως παρελκόμενα εντός ονομαστικής τάσης που δεν ξεπερνά τα 1000V AC και 1500V DC, προορισμένα  για  οικιακές ή παρεμφερείς ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις εσωτερικά ή εξωτερικά των κτιρίων.

EN 60670-22

Το μέρος 2-2 του προτύπου EN 60670 προσδιορίζει τις ειδικές απαιτήσεις για κουτιά διακλάδωσης και περιβλήματα.

ISO 22196

Το πρότυπο  ISO 22196 ελέγχει  την αντιβακτηριακή  δράση  των  αντιβακτηριακών  πλαστικών  επιφανειών  εξουδετερώνοντας ή αναστέλλοντας   την   ανάπτυξη μικροοργανισμών. Το πρότυπο περιγράφει τη διαδικασία δοκιμής για τους μικροοργανισμούς E.coli και σταφυλόκοκκο. Άλλα παθογόνα βακτήρια που μπορούν να ελεγχθούν με τη συγκεκριμένη  δοκιμή είναι η σαλμονέλα,  η ψευδομονάδα,  η κλεψιέλα,  ο στρεπτόκοκκος,  ο  λακτοβάκιλος  και  η  λεγιονέλλα.

EN 13476-1

Η σειρά προτύπων ΕΝ 13476 άρχισε να εκδίδεται τον Νοέμβριο του 2007 και περιγράφει αναλυτικά τις διαδικασίες σχεδιασμού, παραγωγής και ελέγχου των πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων που προορίζονται για την αποχέτευση λυμάτων (υπονόμων) και την αποστράγγιση όμβριων υδάτων χωρίς πίεση. Συγκεκριμένα ο τίτλος του είναι:

«Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για υπόγεια αποστράγγιση και αποχέτευση χωρίς πίεση από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλογλωρίδιο (PVC-U), πολυπροπυλένιο (ΡΡ) και πολυαιθυλένιο (ΡΕ)»

Το μέρος 1 αφορά γενικές απαιτήσεις και χαρακτηριστικά απόδοσης.

EN 13476-2

Το μέρος 2 περιγράφει τις προδιαγραφές για σωλήνες και εξαρτήματα με λεία εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια – Τύπος Α

EN 13476-3

Το μέρος 3 περιγράφει τις προδιαγραφές για σωλήνες και εξαρτήματα με λεία εσωτερική και κυματοειδής εξωτερικής επιφάνεια – Τύπος Β

ΕΝ ISO 9969

Το παρόν διεθνές πρότυπο προσδιορίζει την ακαμψία δακτυλιδιού θερμοπλαστικών σωλήνων μέσα από μια συγκεκριμένη μεθοδολογία ελέγχου.

DIN 4262-1

Το παρόν πρότυπο ισχύει για σωλήνες και μορφοτεμάχια από θερμοπλαστικά υλικά και τις συνδέσεις τους, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη συλλογή, απορροή και διήθηση επιφανειακών υδάτων και υδάτων διήθησης με την επίδραση της βαρύτητας σε κατασκευές οδικών δικτύων και υπόγειες κατασκευές. Το μέρος 1 αφορά σωλήνες, μορφοτεμάχια και οι συνδέσεις τους από PVC-U, PP και PE.

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Εφαρμογή οδηγίας χαμηλής τάσης 2014/35/ΕΕ (LVD)

Οι σωλήνες υπέργειων και υπόγειων ηλεκτρολογικών δικτύων, υπόκεινται, μέσω των εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 61386.01 και ΕΛΟΤ EN 61386-24 αντίστοιχα, στην νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία χαμηλής τάσης 2014/35/ΕΕ που αφορά τη διαθεσιμότητα του ηλεκτρολογικού υλικού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσης (50V÷1000V για το εναλλασσόμενο ρεύμα και 75V÷1500V για το συνεχές ρεύμα) και η οποία καταργεί την παλαιότερη 2006/95/ΕΕ. Η ενσωμάτωση της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας στην ελληνική νομοθεσία γίνεται στα ΦΕΚ1425Β και ΦΕΚ 1426Β.

Ο στόχος της νέας οδηγίας παραμένει ο ίδιος και είναι η εξασφάλιση ότι το ηλεκτρολογικό υλικό το οποίο διατίθεται και κυκλοφορεί στην ευρωπαϊκή αγορά πληροί τις απαιτήσεις που εγγυώνται υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και ασφάλειας των προσώπων και των κατοικίδιων ζώων.

Αυτό που αξίζει ιδιαίτερης προσοχής είναι οι πιο αυστηρές κυρώσεις που θέτει η νέα Οδηγία 2014/35/ΕΕ στους παραβάτες των διατάξεών της. Οτιδήποτε σχετίζεται με απουσία σήμανσης CE, αθέμιτη ή παραπλανητική χρήση σήμανσης CE, απουσία Δήλωσης Συμμόρφωσης, έλλειψη οδηγιών ασφαλούς εγκατάστασης και ελλείψεις στα στοιχεία του φάκελου τεχνικής τεκμηρίωσης συνοδεύεται από ένα χρηματικό πρόστιμο που μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 50.000€ ανάλογα με το είδος της παράβασης.

Εφαρμογή σειράς προτύπων ΕΝ 13476-3

Η χρήση και η πλήρη εφαρμογή της σειράς προτύπων ΕΝ 13476 είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ στην Ελλάδα σύμφωνα με την υπουργική απόφαση αριθμ. 14097/757/4.12.2012 «Έλεγχος τεχνικών προδιαγραφών στους πλαστικούς σωλήνες και στα εξαρτήματα αυτών για μεταφορά πόσιμου νερού, αποχετευτικών λυμάτων και ενδοδαπέδια θέρμανση» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3346/14.12.2012 καθώς και της ερμηνευτικής εγκυκλίου Οικ. 5817/ 2 ΔΚΒΠ 364/Φ.20 που εκδόθηκε την 29.04.2013.

Με την απόφαση αυτή οι σωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε έργο που αφορά δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων ή αποστράγγισης όμβριων ΠΡΕΠΕΙ να ικανοποιούν πλήρως το παραπάνω πρότυπο. Πιο συγκεκριμένα οι πλαστικοί σωλήνες που είναι κατασκευασμένοι από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC−U), πολυαιθυλένιο (HDPE), πολυπροπυλένιο (PP) και χρησιμοποιούνται σε δίκτυα υπόγειων αποστραγγίσεων όμβριων υδάτων και αποχέτευσης λυμάτων, χωρίς πίεση, δομημένου τοιχώματος οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις του παραπάνω προ-τύπου, όπως εκάστοτε ισχύει, το οποίο και καθίσταται υποχρεωτικό για λόγους ασφάλειας των δομικών έργων και κατασκευών και προστασίας  χρηστών και καταναλωτών.

Απαγορεύεται η παραγωγή, εισαγωγή, διάθεση στην ελληνική αγορά και η χρήση των προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζει το ΕΝ 13476.

Για τη νόμιμη διάθεση προϊόντων στην ελληνική αγορά απαιτείται Πιστοποιητικό συμμόρφωσης από αναγνωρισμένο και διαπιστευμένο, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 765/2008, οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης, όταν πρόκειται για προϊόντα κατασκευασμένα στον ΕΟΧ, ή από αρμόδιο φορέα, ορισμένο από την ελληνική νομοθεσία, όταν πρόκειται για ελληνικά προϊόντα. Για προϊόντα τρίτων χωρών, εκτός της ΕΕ απαιτείται, εναλλακτικά, Πιστοποιητικό ελέγχου επίσης από τον αρμόδιο, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, φορέα. Το αυστηρό πλαίσιο της παραπάνω νομοθεσίας εκφράζει ξεκάθαρα την απαραίτητη ΠΡΟΣΟΧΗ που απαιτείται πριν την επιλογή των κατάλληλων σωλήνων με την εξασφάλιση ενός ΕΓΚΥΡΟΥ πιστοποιητικού συμμόρφωσης προκειμένου να διασφαλιστούν οι απαραίτητες προδιαγραφές της μελέτης, να αποφευχθούν οι πιθανές αστοχίες λόγω μη συμμόρφωσης των προϊόντων και να εξασφαλιστεί η ποιότητα του τελικού έργου.

.PDF
Σωλήνας GEOSAN PE – Αποτελέσματα δοκιμών Bureau Veritas