ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Стабилно качество на всяко едно ниво

Тръбните системи KOUVIDIS вдъхват сигурност на монтажника, че използва стабилни и висококачествени продукти, създадени да бъдат издръжливи. Стандартизацията е неразделна част от нашата философия и цялостното съответствие със действащото законодателство е от ключово значение за нас.

Използваме внимателно подбрани суровини, прилагаме европейските стандарти и извършваме стриктен качествени контрол през целия производствен процес, за да гарантираме стабилно качество на всичките ни продукти.

  • ЕВРОПЕЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
  • ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ
  • ГРЪЦКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
  • ЕВРОПЕЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
  • ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ
  • ГРЪЦКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Законодателство

ЕВРОПЕЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Наредба за противопожарна защита, транспонираща Регламент (ЕС) 2016/364

Новата наредба за противопожарна защита е в сила от юли 2018 г. (Държавен вестник брой 80/Α/7-5-2018) и включва нова класификация на кабелите според приноса им за разпространение на огън и отделянето на дим, пламтящи капки и частици според европейските класове, предвидени в стандарта EN 13501.06, които са задължителни съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 относно строителните продукти. Съгласно минималните изисквания определени за всяка категория сгради използването на кабели без съдържание на халогени в евакуационните маршрути е задължително за обществени места или места за временно настаняване (училища, болници, хотели и т.н.), складове, автотранспортни станции, търговски сгради и промишлени пространства.

Директива 2014/35/ЕС за ниското напрежение (LVD)

LVD се прилага спрямо електрическо оборудване, проектирано за използване с номинално напрежение между 50 и 1000 V променлив ток и между 75 и 1500 V постоянен ток. Електрическо оборудване може да бъде пускано на пазара при условие, че е било произведено съгласно целите за безопасност от LVD, не застрашава безопасността на хора, домашни животни или имущество, когато е монтирано, поддържано и използвано за приложения, за които е предназначено.

Електрическите изделия се счита, че изпълняват целите за безопасност на LVD, когато са произведени в съответствие с хармонизираните стандарти или разпоредбите за безопасност на Комисията по електрическо оборудване или на Международната електротехническа комисия. За да бъдат пуснати на пазара в ЕС, за тях трябва да има изготвена техническа документация и Декларации за съответствие и да имат CE маркировка.

Когато електрическото оборудване попада в обхвата на други директиви освен LVD, които също предвиждат CE маркировка, етикетът за CE обозначава съответствие с изискванията на тези директиви. Новата директива LVD запазва същия обхват и цели за безопасност.

В началото на 90-те години на ХХ в. KOUVIDIS беше първата гръцка компания с CE маркировка на всички свои продукти.

Регламент REACH/1907/2006/ЕО

Регламентът REACH/1907/2006/ЕО се отнася до регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали. Влезе в сила на 2 юни 2007 г. и най-общо усъвършенства и опростява предишното европейско законодателство относно химикалите.

Той засяга всички химикали и има за цел да гарантира високо ниво на защита на човешкото здраве и околната среда от рискове, които могат да възникнат от химикали. Този регламент също така насърчава развитието на алтернативни методи на изпитване за оценка на опасностите от химикали.

Производителите и вносителите на химикали трябва да идентифицират и управляват правилно опасностите от произвежданите и търгуваните на пазара химикали.

KOUVIDIS, изпълнявайки изцяло регламента REACH от 2011 г. насам, създава и произвежда продукти за електрически приложения, които, когато се използват съгласно спецификацията, не отделят вредни вещества.

.PDF
Декларация за достигане

Директивата относно ограничението за употребата на определени опасни вещества RoHS 3 (Директива 2011/65/ЕС)

Директивата RoHS 1 (2002/95/ЕО) относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (наричана директива относно ограничението за употребата на определени опасни вещества или RoHS) е приета през февруари 2003 г. от Европейския съюз и влиза в законодателството на държавите членки на 1 юли 2006 г. Директивата RoHS2 е публикувана на 1 юли 2011 г. и има за цел да увеличи количеството на електронни отпадъци, което преминава подходяща обработка, да намали изхвърляния обем и да облекчи административното бреме, гарантирайки съгласуваност с по-новите правила и законодателство. RoHS 3 (Директива 2015/863/ЕС) добавя Категория 11 (широкообхватна) от продукти и добавя нови ограничени вещества – всички фталати. Продуктите от Категория 11 включват всяко друго електронно и електрическо оборудване, което не е обхванато от останалите категории.

Така разширеният списък за RoHS 3 включва вече следното: олово (Pb), живак (Hg), кадмий (Cd), шествалентен хром (Cr (VI)), полибромирани бифенили (PBB), полибромирани дифенилови етери (PBDE), бис(2-етилхексил)фталат (DEHP), бутилбензилфталат (BBP), дибутилфталат (DBP), диизобутилфталат (DIBP)

Горепосочените вещества не могат да се използват или да се съдържат в количества над посочените допустими граници, определени с директивата.

KOUVIDIS изпълнява директивата RoHS от 2006 г., като използва суровини без тежки метали във всички свои продукти.

Директива 98/8/ЕО (биоциди)

Директивата относно биоцидите е публикувана за пръв път през 1998 г. и влиза в сила на 14 май 2000 г., като целта й е да хармонизира европейския пазар за биоциди и техните активни вещества, да осигури високо ниво на защита на хората, животните и околната среда посредством оценка на риска, както и да гарантира, че продуктите са достатъчно ефективни срещу целевите видове.

Биоцидите са химически вещества, предназначени за контрол, обезвреждане и за предотвратяване на действието на нежелани вредни организми като бактерии, вируси и гъбички. Директивата е приложима спрямо 23 различни вида продукти, свързани с обувната и кожната индустрия, човешката хигиена, обхващайки влакна, кожи, каучук и полимерни материали.

Директивата за биоцидите може да се разглежда като предшественик на законодателството REACH, тъй като то следва същия модел на идентифициране, оценка и разрешаване.

Тръбната система с антимикробна технология на KOUVIDIS MEDISOL AM -MEDIFLEX AM отговаря изцяло на Директивата за биоцидите.

ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

EN 50642

Европейският стандарт EN 50642 определя метод за определяне на съдържанието на халогени в компонентите или на продуктите на кабелни системи за електрически инсталации (CMS), изработени от полимерен(и) материал(и). Определянето се извършва чрез изгаряне и последващ анализ на продукта от горенето чрез йонна хроматография. Този стандарт определя как компонентите или продуктите на CMS може да бъдат обявени че не съдържат халоген.

EN 13476-3

Част 3 описва спецификациите за тръби и фитинги с гладки вътрешни и профилирани външни повърхности, и системата, означени като тип B.

EN 13476-1

Серията стандарти ΕΝ 13476, първоначално публикувана през ноември 2007 г., съдържа подробни описания

на процедурите за конструиране, производство и изпитване на пластмасови тръби и компоненти, предназначени за безнапорно събиране на (канализационни) отпадни води и дренаж на дъждовни води. Точното му заглавие е:
„Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и канализация, изработени от непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (РЕ)“

Част 1 определя общите изисквания и експлоатационни характеристики.

ΕΝ ISO 9969

ISO 9969 посочва метод за изпитване на твърдостта на пръстена на термопластични тръби с кръгло напречно сечение

DIN 4262-1

DIN 4261-1 се отнася до тръби и фитинги за подпочвен дренаж на пътни зони и подземни инженерни конструкции. Част 1 описва тръби, фитинги и съединенията за тях, изработени от PVC-U, PP и PE

ISO 22196

Методът на изпитване по ISO 22196 се използва за оценка на антибактериалната активност на антибактериални пластмасови повърхности, потискащи или унищожаващи развитието на изпитваните микроорганизми. Стандартът описва процедурата за изпитване за микроорганизмите Staphylococcus aureus и E.coli. Допълнителни патогенни бактерии като Salmonella, Listeria monokytogenes, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella Pneumoniae, Lactobacilli, Streptococcus pyogenes и Legionella могат също да бъдат изпитани по този метод

EN 61034-1

Измерване на плътността на дима от горящи кабели при определени условия. Стандартът съдържа процедури и изисквания за изпитванията. Изпитването за плътност на дима е важен аспект от оценката на експлоатационните характеристики при горене, тъй като е свързано със степента на трудност на евакуация на персонала.

EN 61386.01

Този стандарт определя общите изисквания и изпитвания за тръбни системи, включително тръбопроводи, тръби и фитинги за защита и управление на изолирани проводници и / или кабели в електрически инсталации или в комуникационните системи до 1000V променлив ток и/или 1500V постоянен ток. Този стандарт се прилага спрямо метални, неметални или композитни тръбни системи, включително резбовани и нерезбовани точки на въвеждане, разположени в края на системата. Този стандарт не се прилага спрямо конзоли и свързващи кутии, попадащи в обхвата на EN 60670.

EN 61386.21

Част 2-1 определя изискванията за твърди тръбни системи. Твърдите тръби не могат да бъдат огъвани или се огъват само с помощта на механични помощни средства, с или без специална обработка.

EN 61386.22

Част 2-2 определя изискванията за огъващи се тръбни системи. Огъващите се тръби могат да бъдат огънати на ръка с разумно усилие, но не са предназначени за често огъване.

EN 61386-24

Този стандарт определя изискванията и изпитванията за тръбни системи под земята, включително тръбопроводи, тръби и фитинги за защита и управление на изолирани проводници и / или кабели в електрически инсталации или в комуникационните системи.

EN 13476 -2

Част 2 описва спецификациите за тръби и фитинги с гладки вътрешни и външни повърхности, и системата, означени като тип А

ΕΝ 60754-1

Общият стандарт EN 60754 посочва методите за изпитване на газови, отделени при горенето на материали от кабели. Част 1 определя апарата и процедурата за определяне на количеството газ на халогеноводородна киселина, различен от флуороводородна киселина, образуван по време на горенето на съединения на основата на халогенирани полимери и съединения, съдържащи халогенирани добавки, взети от електрически или оптични кабелни конструкции.

EN 60670-1

Тази част на стандарта IEC 60670 се прилага за кутии, конзоли и части от конзоли за електрически аксесоари с номинално напрежение, което не надвишава 1000 V променлив ток и 1500 V постоянен ток, предназначени за битови или подобни неподвижни електрически инсталации, на закрито или на открито.

EN 60754-2

Част 2 определя апарата и процедурата за определяне на потенциална корозия на газовете, образувани по време на горенето на материали, взети от електрически или оптични кабелни конструкции чрез измерване на киселинността (pH) и проводимостта на водния разтвор в резултат на газове, образувани по време на горенето.

EN 60670-22

Тази част посочва конкретните изисквания за свързващи кутии, за разпределителна(и) точка(и) и разклонение(я).

ГРЪЦКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Прилагане на европейската Директива 2014/35/ЕС за ниското напрежение (LVD)

Новата европейска Директива 2014/35/ЕС за ниското напрежение (LVD) относно предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване с номинално напрежение между 50 и 1000 V променлив ток и между 75 и 1500 V постоянен ток, влезе в сила, отменяйки предходната Директива 2006/95/ЕС.

Целта на новата Директива LVD е същата, а именно да гарантира, че електрическите съоръжения, предоставяни на пазара, отговарят на изискванията, осигуряват високо ниво на защита на човешкото здраве и безопасност, както и на домашните животни и имуществото, като същевременно се гарантира по-добро функциониране на европейския вътрешен пазар.

Трябва да се отбележи, че новата Директива LVD 2014/35/ЕС предвижда големи глоби за нарушителите. Тези глоби зависят от вида на нарушението, като например липса на CE маркировка, нелоялна или подвеждаща употреба на CE маркировката, липса на Декларация за съответствие, липса на инструкции за монтаж и непълна техническа документация.

Прилагане на европейски стандарт 13476-3

Използването и цялостното прилагане на горепосочената серия стандарти ΕΝ 13476 е задължително в Гърция съгласно Министерско решение № 14097/757/4.12.2012 „изпитване на технически спецификации при пластмасови тръби и компонентите им, използвани за пренос на питейна вода, отпадни води и подово отопление“, публикувано в Държавен вестник брой b 3346/14.12.2012.

Според това решение тръби, които ще се използват в проект, свързан със система за отпадни води или отводняване на дъждовни води, трябва да отговарят изцяло на горепосочения стандарт. По-конкретно пластмасови тръби, изработени от непластифициран поливинил хлорид (PVC-U), полиетилен (HDPE), полиетилен (PE) със структурирани стени, които се използват в безнапорни подземни дренажни системи за дъждовни води и отпадни води, трябва да отговарят на изискванията на горепосочения стандарт, според приложимото, като този стандарт е задължителен за безопасността на строителни проекти и конструкции, както и за защитата на потребители.

Забранени са производството, вносът и доставката на гръцкия пазар, или каквато и да е употреба на горепосочените продукти, ако не отговарят на изискванията за технически спецификации, определени в EN 13476.

За правомерно предлагане на продукти на гръцкия пазар се изисква сертификат за съответствие, издаден от призната и акредитирана (съгласно Регламент (ЕО) № 765/2008) организация за оценка на съответствието, за случаите на продукти, произведени в Европейското икономическо пространство, или на компетентен орган, определен по гръцкото законодателство за случаи на гръцки продукти. За продукти на трети държави извън ЕС се изисква сертификат за контрол също издаден от компетентен орган, определен по гръцкото законодателство. Стриктната рамка на горепосоченото законодателство ясно посочва необходимото внимание при избор на подходящите тръби, за да се гарантира действителен сертификат за съответствие, а оттам и да се гарантират необходимите спецификации на проектната конструкция, да се избегнат евентуални недостатъци вследствие на несъответствие на продуктите и да се гарантира качеството на крайния продукт.
Тръби GEOSAN PE – Протоколи от изпитване Bureau Veritas

.PDF
PE тръби GEOSAN – Доклади от изпитвания на Bureau Veritas