УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Крачка към по-добро бъдеще
Като индустриална единица, смятаме, че имаме отговорности и задължения към околната среда, обществото и хората. Идеята за устойчив растеж е дълбоко вкоренена в нашата философия и е неизменен ориентир в работата ни. Устойчивият растеж е единственият начин да се гарантира разумно предприемачество, както и производство с добавена стойност.
Нашата стратегия

за устойчиво развитие се изразява в следните действия:

1
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
Внедряване на три системи за управление по международни стандарти ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001
2
НАМАЛЯВАНЕ НА ОТДЕЛЯНИТЕ ЗАМЪРСИТЕЛИ
Намаляване на отделяните замърсители от нашите дейности
3
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ
Използване на висококачествени материали с малък отпечатък върху околната среда
4
КОНТРОЛ НА ПРОИЗВОДСТВОТО
Протоколи от изпитвания на продуктите ни, изготвяни от международно признати сертифициращи органи VDE и Bureau Veritas
5
КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
Ангажимент към обществото чрез интегриране на корпоративна социална отговорност (CSR) във фирмената политика
Работим основно в следните сектори:
  • ПАЗАР
  • ОКОЛНА СРЕДА
  • ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
  • ОБЩЕСТВО

Без компромиси с безопасността

WЗнаем, че удовлетвореността на клиентите ни идва с предоставянето на интегрирани и висококачествени продукти и услуги, които се отличават със своята безопасност, технологично съвършенство и надеждност.

Цели

Непрекъснато надграждане на качеството на нашите продукти и услуги

От 2000 г. KOUVIDIS прилага Система за управление на качеството по EN ISO 9001, сертифицирана от международната организация BUREAU VERITAS. Системата за управление на качеството обхваща абсолютно всички дейности на компанията, свързани с проектирането на нови продукти, доставката на материали, производството и продажбата на всички произведени продукти.


Удовлетвореност на клиентите преди и след като са използвали нашите продукти

Редовното осведомяване на клиентите за нови продукти и услуги, както и изпращането на отговори по техни технически запитвания са два ключови фактора за тяхната удовлетвореност. Компанията ни създаде програмата за клиентско изживяване ОТВОРЕН ТЕЛЕФОН, чиято цел е да се вникне по-добре в потребностите на монтажниците.


Научно-развойна дейност за иновативни продукти и технологии

Съзнателно избираме пътя на растежа, изследователската работа и постоянното развитие. Грижим се за нуждите на клиентите си и непрестанно работим така, че да сме една крачка пред тях.


Добавена стойност за нашите доставчици, партньори и служители

Осъзнавайки нашата отговорност и мисия, избираме доставчици и партньори, които изпълняват определените от нас стандарти за качество, възприели са политиката ни за качество и предоставят добавена стойност към работата ни.

.PDF
Сертификат ISO 9001

Нашата Система за управление на качеството е гаранция за отговорно управление, надеждна информация за клиентите и своевременен отговор на техните запитвания, поддържане на конкурентоспособността ни и постигане на стабилен и активен растеж.

14
ГОДИНИ

прилагане на политика за качеството

23
ПАТЕНТНИ

свидетелства

99%
УДОВЛЕТВОРЕНИ

клиенти
(Анкета ОТВОРЕН ТЕЛЕФОН 2017)

Научете повече за процедурите по нашата система за управление на качеството по ΕΝ ISO 9001

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Основният ни приоритет е една по-устойчива околна среда…

Опазването на околната среда е важен въпрос за всички нас. Целта ни е да сведем до минимум отпечатъка върху околната среда, възникващ от производството и употребата на нашите продукти, като допринесем за насърчаването на екологична осъзнатост.

Цели

Опазване на околната среда

От 2006 г. KOUVIDIS прилага Система за управление на околната среда по EN ISO 14001, сертифицирана от международната организация BUREAU VERITAS. Системата за управление включва интегрирана политика по околната среда, която свежда до минимум негативните екологични въздействия от работата на компанията.

Намаляване на употребяваната енергия и опазване на природните ресурси

Цялата енергия на завода ни идва от ВЕИ, като също така сме заменили всички камиони на компанията с такива с ниски емисии.

Научно-развойна дейност за технологии, които ще гарантират намален отпечатък върху околната среда

Всички наши продукти съответстват на изискванията на европейските регламенти ROHS 2011/65/ЕС и REACH 1907/2006/ЕО съответно относно употребата на химикали и опасни вещества.

Правилно изхвърляне на отпадъци

Стремим се да намалим генерираните отпадъци и си сътрудничим с лицензирани компании, за да се гарантира правилното управление и изхвърляне на отпадъците.

.PDF
Сертификат ISO 14001

Поели сме ангажимент за постоянно ограничаване на отпечатъка ни върху околната среда и пълно съответствие с действащото законодателство в областта на промените на климата и опазването на околната среда.

100%
ОТ ЕНЕРГИЯТА, КОНСУМИРАНА

от завода ни, идва от ВЕИ

100%
РЕЦИКЛИРУЕМИ

опаковки

30%
ПО-МАЛКО

обем на опаковъчните материали

Научете повече за процедурите по нашата система за управление по ΕΝ ISO 14001

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Нашите служители са най-ценният ни актив

Успехът на компанията ни разчита на производителността на служителите. Здравословните и безопасни условия на труд на нашите работни места са важна част от ценностите на KOUVIDIS.

Цели

Предотвратяване на злополуки

От 2007 г. KOUVIDIS прилага Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд по ISO 45001, сертифицирана от международната организация BUREAU VERITAS. Системата за управление отразява уважението на компанията към служителите и желанието й да сподели техните преживявания, мотивация и идеи за по-добро качество на живот.

Непрекъснат контрол и оценка на здравословните и безопасни условия на труд на нашите служители

Следим, анализираме, поставяме цели и непрекъснато инвестираме в най-подходящите условия на труд и необходимите процедури за подходящо образование, превенция и недопускане на злополуки на работното място.

Максимална безопасност на нашите посетители

Прилагаме всички необходими процедури, за да гарантираме здравето и безопасността на всички наши партньори и трети страни, посещаващи нашите помещения.

.PDF
Сертификат ISO 45001

Постигаме целите си по качеството чрез информираност на служителите и привеждане на работата им в унисон с нашата стратегия.

>3
ГОДИНИ

без злополуки

4
СЕМИНАРА

годишно, посветени на безопасността на служителите

100%
МЕДИЦИНСКИ ГРИЖИ

за всички служители

Научете повече за процедурите по нашата система за управление по ISO 45001

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Важно е да допринасяш…

Устойчивият растеж е пряко свързан с развитието на обществото. Смятаме, че носим отговорност пред обществото и постоянно се стремим да допринасяме за неговото устойчиво развитие.

Цели

CПринос към благосъстоянието на местните общности

Изпълняваме поредица от дейности, чрез които допринасяме за благосъстоянието на местните общности и уязвими социални групи.

Изграждане на хора със стабилни умения

Инвестираме в младите хора, защото смятаме, че те ще допринесат за по-добро бъдеще на обществото. Организираме специални обучителни програми, които насърчават знанията и чувствителността по екологични, социални и управленски въпроси.

Принос към икономическия растеж на нашата страна

Социалната ни политика не се ограничава до принос за местната общност, а включва и политики, насочени към икономическия растеж на нашата страна. Ние сме 100% последователни в изпълнението на задълженията си към нашите служители, клиенти, партньори и държавни органи.

120%
УВЕЛИЧЕНИЕ

на даренията за неправителствени организации през последните 2 години

>70
ЧАСА

обучение на студенти и висшисти

25%
ОТ РАБОТНИЦИТЕ

са от местната общност