12/05/2022

Επέκταση της χρωματικής σήμανσης στους σωλήνες αποστράγγισης GEODRAIN®

Η KOUVIDIS στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων της και της δέσμευσης της για μεγαλύτερη ασφάλεια στον εγκαταστάτη, προχώρησε σε μία πολύ σημαντική αναβάθμιση στους σωλήνες αποστράγγισης GEODRAIN®. Η αναβάθμιση αυτή αφορά την δημιουργία ενός 3ου στρώματος από 4 μπλε διαμήκεις γραμμές ανεξίτηλου χρώματος κατά μήκος των σωλήνων GEODRAIN®. Με αυτό τον τρόπο οι σωλήνες αποστράγγισης της KOUVIDIS προειδοποιούν το προσωπικό που εκτελεί τεχνικές εργασίες εγκατάστασης ή συντήρησης για την όδευση υδάτων στο εσωτερικό των σωλήνων προσφέροντας εύκολη και γρήγορη ταυτοποίηση. Η παραπάνω χρωματική σήμανση των σωλήνων έγινε με γνώμονα το Γαλλικό πρότυπο NF-P 98332 ενώ προστατεύεται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (1009158).

Η KOUVIDIS, πρωτοπόρος στον τομέα της ποιότητας και της ασφάλειας, εφαρμόζει την χρωματική σήμανση σε όλους τους πλαστικούς σωλήνες που προορίζονται για υπόγεια δίκτυα ή χωνευτή εγκατάσταση για να ξεχωρίσει τα ισχυρά (κόκκινο χρώμα) από τα ασθενή (πράσινο χρώμα) ρεύματα. Με την προσθήκη της μπλε χρωματικής σήμανσης στους σωλήνες αποστράγγισης προσφέρει τη μέγιστη δυνατή προειδοποίηση στον εγκαταστάτη αναφορικά με το περιεχόμενο των σωλήνων που μπορεί να συναντήσει σε ένα έργο.