Προϊόντα
ΠΡΟΒΟΛΗ
Συστολικό Ημιταυ 45
Θηλυκή τάπα
Αρσενική τάπα
Αρσενική τάπα (ID)
Ημιταυ 45ο
Ταυ 90ο
Γωνίες 90ο
Στήριγμα σωλήνων PPR
Γωνίες 45ο
Ελαστικός δακτύλιος θηλυκού άκρου GEOSAN PE
HYDROFLEX Διαμορφώσιμος κυματοειδής σωλήνας
Ελαστικός δακτύλιος στεγάνωσης (ID)
Φίλτρα
Φίλτρα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΙΔΟΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ