01/03/2021

Συμμετοχή στη δράση Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Η KOUVIDIS ολοκλήρωσε με επιτυχία τη συμμετοχή της στη δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία.

Το επιχειρησιακό σχέδιο της εταιρίας συμπεριλάμβανε μεταξύ άλλων την αγορά νέου μηχανολογικού εξοπλισμού και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας της στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά,  την αύξηση της παραγωγικότητας και την βελτίωση των λειτουργικών της διαδικασιών.

Η δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» πραγματοποιείται με τη συμβολή και τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συμμετοχή στη δράση